Goed nieuws

Als christenen hebben we goed nieuws voor de wereld om ons heen. Wat is dat Goede Nieuws? Om dat uit te leggen zullen we hieronder meer vertellen over wat wij geloven.

Wat geloven christenen?

In het kort: God heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij schiep ook de mens naar Zijn beeld. Dat wil zeggen: met een geest, een ziel en een lichaam. God schiep alles perfect en de mens was de kroon op Zijn schepping. God en de mens leefden met elkaar en hielden veel van elkaar.

Nu is het zo dat je Liefde niet kunt afdwingen. Liefde is altijd vrijwillig. God had de mens alles gegeven wat ze nodig hadden, Hij schiep bomen met vruchten waar de mens van mocht eten zoveel als ze wilde. God schiep ook een boom die ‘kennis van goed en kwaad’ heette. Daar mocht de mens niet van eten, anders zouden ze sterven. Eten van die boom stond daarmee gelijk aan de keus om niet meer in verbondenheid met God te leven.

Even een klein uitstapje: in het begin was ook de aarstengel Lucifer, de mooiste en grootste engel door God geschapen. Het probleem was dat Lucifer zichzelf zo bijzonder vond, dat hij aan God gelijk wilde zijn. Hij kwam in opstand en werd toen door God uit de hemel verbannen naar de aarde. We kennen hem nu als satan.
Wat God niet wilde voor de mens gebeurde toch: de mens liet zich verleiden door Gods aartsvijand satan. De tactiek van de satan was om de mens te vertellen dat ze aan God gelijk zouden zijn, als ze zouden eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. De mens at van die vrucht en stierf op dat moment in geestelijk opzicht. Het gevolg van de geestelijke dood was dat angst, schuld en schaamte in het leven van de mens kwam. Ongehoorzaamheid van de mens bracht ook lichamelijke dood, ziekte en verval in de wereld. Door ongehoorzaamheid missen wij  mensen ons doel en dat is zonde. Gods doel voor ons is dat we leven met Hem in Liefde en Vrijheid.

Gods Liefde is onvoorwaardelijk. Zijn liefde voor de mens staat vast, dat wordt niet meer of minder. Maar zonde veroorzaakt definitieve scheiding tussen God en mens. In Gods aanwezigheid kan zonde niet bestaan. Daarom kwam God zelf met de oplossing. In de persoon van Jezus (Zoon van God) kwam Hij als mens naar de wereld. Jezus kwam onder andere om ons te laten zien wie God de Vader is en hoe wij door de Heilige Geest in relatie met God de Vader kunnen leven. Christenen geloven dan ook in wat ze noemen een ‘Drie-enig God’. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Drie Personen, drie verschijningsvormen zou je kunnen zeggen, die samen één God zijn.

Nadat Jezus het hart van de Vader had laten zien aan de wereld en nadat Hij had laten zien hoe ons leven met God eruit kan zien, stierf Hij vrijwillig voor ons. Jezus liet zich kruisigen door mensen die weigerden in Hem te geloven als Zoon van God. Het was nodig dat Hij Zijn leven gaf, omdat alleen het bloed van een onschuldig mens als Hij de gevolgen van onze ongehoorzaamheid, van onze zonde, ziekten en tekortkomingen kon wegnemen. Jezus was de enige mens die ooit zonder zonde geleefd heeft. Hij heeft er door Zijn lijden en sterven voor gezorgd dat we weer in relatie met God kunnen leven. Doordat Jezus opstond uit de dood, heeft Hij de macht van het rijk van de duisternis, van satan verbroken en de dood overwonnen.

40 dagen lang liet Jezus zich na Zijn opstanding zien aan verschillende mensen en Hij vertelde hen over het Koninkrijk van God. Hierna ging Hij terug naar de hemel, naar God de Vader. Maar niet voordat Hij de mens had opgedragen om iedereen het Goede Nieuws te vertellen. Namelijk, dat Hij de straf heeft gedragen voor de zonden van de mens. Ieder die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, ontvangt een  levende geest die in verbondenheid leeft met Gods Geest. Deze mens gaat steeds meer van God begrijpen en leren en weerstand kunnen bieden aan alles wat verkeerd is, wat niet is zoals God het heeft bedoeld. In plaats daarvan zal deze mens positief verschil uitmaken in zijn of haar omgeving.

Maar er is nog een diepere dimensie. Christenen geloven ook dat Jezus weer terug zal komen naar de aarde. Uiteindelijk zal alles weer worden zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft: eeuwig leven in verbondenheid met Hem op een plek waar alleen Liefde heerst. Er zal geen rouw, geen tranen, geen verdriet meer zijn. Ook dat is goed nieuws waar we naar uit mogen zien.

Wat is het Koninkrijk van God?

Toen Jezus op aarde was verkondigde Hij overal het Goede Nieuws van het Koninkrijk. Dat kun je lezen in de bijbel. Jezus zei ‘het Koninkrijk van God is nabij. Bekeer je en geloof het Goede Nieuws’ (Markus 1:15). Wat is nu dat Koninkrijk van God? Wat vragen christenen als ze het Onze Vader bidden en zeggen: ‘Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde in de hemel, zo ook op aarde’ en wat is het Goede Nieuws waarvan Jezus ons zegt dat we daar iedereen over moeten vertellen? Om daar antwoord op te geven gaan we terug naar het begin van de bijbel. Je leest in Genesis 1 dat God de mens zegent en Hij geeft een opdracht aan de mens. Hij zegt: ‘Wees vruchtbaar, wordt talrijk; vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen, de vogels en de dieren’ Genesis 1:28. We lezen hier over Gods verlangen. Het is Zijn verlangen dat Zijn wil zou geschieden op de aarde, net zoals in de hemel. Hij wilde dat de mens namens Hem over de schepping zou heersen. De mens en zijn nakomelingen waren vertegenwoordigers van Zijn koninkrijk. Zij moesten ervoor zorgen dat Gods sjaloom zou heersen op de aarde. Het woord sjaloom kun je niet goed vertalen. Het betekent vrede, maar het houdt veel meer in dan dat. Het houdt in dat alles in juiste relatie tot elkaar staat en functioneert zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld: volmaakte, kosmische harmonie.

Na wat christenen ‘de zondeval’ noemen, heeft God Zijn plan niet losgelaten. Hij is altijd op zoek gegaan naar mensen door wie Hij Zijn Heerschappij, Zijn sjaloom, Zijn Koninkrijk kon herstellen. Deze 3 begrippen zijn nauw met elkaar verbonden, dat lezen we in het ‘Oude-Testament’ van de bijbel. In het ‘Nieuwe-Testament’ van de bijbel lezen we over de komst van Jezus. De mensen die in die tijd leefden, wisten al dat Gods Koninkrijk allesomvattend zou zijn. Dat het eeuwig was, dat recht daar zou zegevieren. Kortom, dat het Koninkrijk van God daar is, waar Gods wil gedaan wordt. Daarom volgde de mensen Jezus graag toen Hij vertelde dat het Koninkrijk van God nabij was. En Jezus sprak niet alleen over dit Koninkrijk, Hij liet ook zien wat dat inhield: mensen werden genezen van allerlei ziekten, blinden gingen weer zien, mensen die bezet waren door boze geesten kwamen vrij en zelfs mensen die overleden waren werden opnieuw tot leven gewekt door Jezus! Gods wil werd gedaan hier op aarde. Jezus deed dit in relatie met God de Vader, door de Heilige Geest. Op deze manier mogen wij nu ook leren om te leven en te wandelen met God in het hier en nu. Volgens Gods plan moeten alle dingen onder de hemel en op aarde weer verzoend worden onder de heerschappij van Jezus. Het enige wat niet inbegrepen is bij alle dingen is de hel, de plaats voor satan. God heeft een plan voor alle gebieden van ons leven. Door veel tijd met Hem door te brengen en in de bijbel te lezen zullen we steeds meer ontdekken over Zijn plan voor ons leven. Jezus zegt: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid en al het andere zal je gegeven worden’.

Hoe word je christen?

Christen word je door je leven aan Jezus te geven. Dat doe je door Hem te erkennen als Zoon van God, als Redder en Heer van je leven. Het is dus allereerst een persoonlijke zaak tussen jou en God. Je kunt je leven aan Jezus geven door simpelweg een gebed uit te spreken, zoals: ‘Here Jezus, Zoon van God, ik erken U als mijn Redder en ik zou graag willen dat U ook Heer wordt van mijn leven.’ Het gevolg is dat je een nieuw hart en daarmee nieuw leven krijgt. Daarom spreekt Jezus in de bijbel over wedergeboorte, dat wil zeggen opnieuw geboren worden. Hij zegt: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ (Johannes 3:3). Door de keuze om Jezus in je leven te vragen kom je in het koninkrijk van God.

Geestelijk groeien

Christen-worden is eigenlijk ontdekken dat niet jij voor God kiest, maar dat God voor jou heeft gekozen. Je kunt je open stellen voor die ontdekking door de bijbel te lezen en eenvoudig in gebed aan God te vragen zich aan je te openbaren. Zo zul je God steeds beter leren kennen en de rijkdom van het leven met Hem ervaren. Jezus roept je op tot een radicale verandering van je leven en Hij wil je daar ook bij helpen. Hij vraagt je alles los te laten, waarvan je weet dat je daarmee jezelf en/of anderen tekort doet of schade brengt. Christen-zijn doe je dan ook niet in je eentje. God zelf veranderd jou en mede-christenen helpen jou. Je beleeft je geloof dan ook samen met anderen, je hebt elkaar nodig. Wil je hier graag over doorpraten? Neem dan contact met ons op.

Wil je een gratis bijbel? Bel of mail ons